• Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego www.LESENS.pl

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

LESENS POLSKA, NIP: 573 232 53 94 z siedzibą w Częstochowie, ul. Oficerska 43, 42-202 jest Administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail: multistore@lesens.pl

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zakładania konta, poprzez formularz kontaktowy lub w związku z realizowanymi zamówieniami.

Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

1.     w celu założenia konta na naszej stronie internetowej

2.     w celu obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas przesyłają (np. poprzez formularz kontaktowy)

3.     w celu przesyłania newslettera na podstawie Państwa osobnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

4.     w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą i jej prawidłowej realizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5.     w celu realizacji zamówień na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6.     w celu obsługi składanych reklamacji i zwrotów

7.     w celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

8.     w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9.     w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

10. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

12. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Prawo do sprzeciwu

1.     W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

2.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów Sprzedaży przez Sprzedawcę.

3.     W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.     W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później w celach:

1.     dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy

2.     realizacji 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego

3.     wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

4.     statystycznych i archiwizacyjnych

5.     zapobieganiu nadużyciom i oszustwom

6.     maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędy, organy administracji, policja), a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, magazynowe, płatnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, czy też nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

1.     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3.     prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5.     prawo do przenoszenia danych;

6.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.     Gdy znajduje to zastosowanie ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej cofnięciem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz podanie niektórych danych może być konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.